Обука

Во рамки на проектот „Хермес: водич за средношколско патување низ антиката“ се
реализираше обука фокусирана на дидактичките насоки во деловите од наставните
програми по предметите латински јазик, македонски јазик и литература, историја и
ликовна уметност, во коишто се застапени содржини што на директен или индиректен
начин се во релација со античкото културно наследство. Содржината на оваа обука
овде е достапна за поширок круг корисници, а е дополнета и со содржините од
проектот Docendo discimus, исто така реализиран од страна на здружението „Антика“ и
повеќемина наставници по класичните јазици во средните училишта во нашата земја.

Античкиот свет во наставните програми за средно гимназиско образование

(д-р Светлана Кочовска-Стевовиќ)

Види повеќе

Епиграфските споменици: обично учебно помагало и необична авантура

( д-р Елена Џукеска)

Види повеќе

Античка драма и антички театар

(д-р Даниела Тошева-Николовска)

Види повеќе

Археолошки наоди од Скопско од античкиот период

(д-р Марјан Јованов)

Види повеќе

Docendo Discimus

Развој и имплементација на мастер студии по дидактика на класичните јазици

Види повеќе
Scroll to top