Docendo discimus

Список на трудови

I Избор од предавањата и презентациите од летната школа Docendo Discimus I (јуни 2006, Охрид)

Latine via methodis novis: Насоки за осовременување на наставата по латински јазик(В. Димовска)
Употребата на преведувањето и преводите во латинската дидактика (Ј. Сиракова)
Историската морфологија во функција на латинската морфологија (М. Бузалковска-Алексова)
Употребата на локалните латински натписи во наставата по латински јазик (Е. Џукеска)
Inter fugae pugnaeque consilium: античката историја како вонтекстуален клуч во наставата по латински јазик (В.Саракински)
Идиосинкрeтичен пристап кон обработка на текст; powerpoint презентација (Ж.-Ж. Обер)
Методологија на обработка на книжевен текст; powerpoint презентација (В. Томовска)

II Избор од групните трудови на учесниците

Прва група за тимска работа: M. T. Ciceronis In Catilinam Oratio Prima (excerptum)
Втора група за тимска работа: C. I. Caesaris De Bello Gallico (excerptum)
Трета група за тимска работа: Q. V. Catulli Carmina (excerpta)

III Избор од индивидуалните семинарски работи на теми од изборните предмети

Листа на изборни предмети за мастер студии по дидактика на класични јазици
Античка реторика: Иронијата во „Втората Филипика“ на Кикерон (С. Кочовска)
Латинска палеографија: Циришката Библија на Алкуин (Д. Ѓорѓиева)
Латинска палеографија: Материјали за пишување на текстови (С. Величковска)
Латинска палеографија: Материјали на кои се пишувало во антиката (Л. Доневска)
Латинска епиграфика: Формите од глаголот sum, esse, fui во натписите од Горна Мезија (Л. Стрезовска-Темовска)
Латинска епиграфика: Придавките во натписите од Горна Мезија (Н. Чурлик-Ангелакова)
Латинска епиграфика: Неколку надгробни натписи од римскиот царски период (Е. Андоновска)

IV Избор од модел-часови одржани на летната школа Docendo Discimus II (јули 2007, Охрид) 

Ovidius, Metamorphoses, IV, 55-66 (С. Кочовска, Е. Андоновска)
Comentarii de bello Gallico, Liber I (Ц. Стојаноска, Ј. Јованова)
De templo Minervae Syracusis (адаптиран текст на Кикерон) (Л. Доневска, Л. Гелевска

Scroll to top